Effektivare personalinkallelse i sjukvården med automatiserad SMS-lösning

Med automatiserade SMS-utskick för inkallelse av personal kan sjukvården effektiviseras och fler liv räddas. Verktyg som baseras på SMS kan dels användas för att snabbt kalla in förstärkningspersonal vid särskilda händelser men även för att bemanna alla delar i vårdkedjan.

Möjligheterna att förbättra och effektivisera bemanningen inom sjukvården är stora. Idag tvingas många ansvariga brottas med manuella system och kontaktregister när de snabbt behöver kalla in förstärkningspersonal eller annan personal. Med en SMS-baserad lösning för att skicka ut förfrågningar och ta emot svar kan mycket tid sparas då en inkallelseprocess som tidigare tagit mycket lång tid nu kan gå så fort som en minut.

Inom den prehospitala våden rör det sig nästan alltid om tidskritiska processer. När det behövs extra personal på grund av olycksfall så måste det gå snabbt att få folk på plats, det får inte dröja på grund och dåliga lösningar och utdaterad teknik. Därför blir det väldigt viktigt att effektivisera processer och flöden.

Snabbt rätt personal på plats med SMS-inkallelse

För att snabbt kunna nå sjukvårdspersonal behövs det smidiga och snabba processer. Oavsett vilken typ av personal som är aktuell eller vilken situation det rör sig om kan SMS vara ett bra tillvägagångssätt. Att använda sig av en SMS-lösning för inkallelse av förstärkningspersonal vid särskilda händelser gör att ambulanser och sjukvårdspersonal snabbt kan vara där de behövs.

Målet med de tjänster vi har tagit fram är att snabbt kunna förse hela vårdkedjan med personal när och var det behövs. Det gäller både vid inkallelse av förstärkningspersonal vid särskilda händelser och vid mer generiska arbetsförfrågningar. Det ska gå snabbt att bemanna rollerna inom vården så att tid kan läggas på annat än administrativa sysslor. 

Utöver sjukvårdare så kan även ledningsgrupper behöva snabb bemanning vid särskilda händelser inom sjukvården. Trots att det kanske aldrig blir lika tidskritiskt som det blir att kalla in sjukvårdare så kan en smidig och  SMS-lösning vara ovärderlig även när ledningsgruppen behöver förstärkas.

SMS – ett värdefullt verktyg vid kritiska situationer

Oavsett om det rör sig om att akut stärka upp personalstyrkan på en akutmottagning eller bemanna en ambulans inför utryckning är SMS ett väldigt bra alternativ. Det faktum att nästan varenda människa har sin mobiltelefon lättillgänglig alla dygnets timmar gör SMS till ett av de säkraste sätten att nå mottagaren direkt. Med en automatiserad lösning baserad på SMS som ser till att utskick och förfrågningar går ut i samband med larm. Samt smarta kontaktregister och filtreringsmöjligheter blir arbetet mycket enklare för den som ska nå ut med informationen. På så vis tar de administrativa arbetet mindre tid och energi och desto mer kraft kan läggas på att faktiskt rädda liv.

Kontakta oss

frontpage_jobbförfrågan

Bemanna snabbt

Med rätt meddelandetjänst behöver inte verksamheten stanna pga sjukdom eller plötslig arbetsfrånvaro. Kalla in personal med rätt kompetens på sekunden med hjälp av mobilen!

  • Få uppmärksamhet och svar direkt
  • Frigör tid från onödigt bemanningsarbete
  • Öka personalens engagemang

Läs mer om hur tjänsten fungerar i produktbladet om resurseffektiv bemanning inom vården