Tidskritiska situationer kräver enkel och snabb inkallelse av förstärkningspersonal

Inom vården och framförallt inom den prehospitala vården kan ett par minuter vara allt som skiljer liv från död. I tidkritiska situationer där människor behöver omedelbar vård krävs det därför väletablerade processer och kommunikationslösningar som aldrig krånglar för att kunna bemanna snabbt.

Att nå fram till olycksplatser i tid och att snabbt kalla in förstärkningspersonal när det behövs är två konstanta utmaningar för den prehospitala vården. I tidskritiska situationer på en olycksplats, vid ambulanssjukvård eller på en akutmottagning kan några få minuter kan vara allt som avgör om en patient överlever eller inte.

Enkel och snabb inkallelse av förstärkningspersonal räddar liv

Idag brottas många med ineffektiva processer och flöden när förstärkningspersonal behöver kallas in. Vid dessa särskilda händelser är det ofta en ansvarig person, i form av ambulanschef eller tjänsteman i beredskap, som tar beslutet om att kalla in förstärkningspersonal. Trots att den ansvariga personen vet vilken personal som behövs för en specifik krissituation så bromsar arbetet med att få tag i rätt personer en snabb bemanning. När människors liv står på spel får inte ineffektiva processer och dålig teknik vara det som gör att vårdpersonal inte kommer till olycksplatsen i tid. Tidskritiska situationer kräver automatiserade kommunikationslösningar som förenklar arbetet med att snabbt kalla in den personal som behövs.

Hela vårdkedjan kräver effektiv bemanning

Det är inte enbart när förstärkningspersonal ska kallas in till ambulanser som det är viktigt med välfungerande processer utan även vid annan tidskritisk bemanning. De ansvariga på plats ska kunna fokusera på patienterna istället för att leta runt i kontaktregister för att hitta rätt individer med rätt profil. Utan en tydlig överblick över vilka som är i tjänst och som därmed kan hoppa in läggs också mycket tid och möda på att ringa runt till folk som ändå inte kan eller får jobba. Manuella och krångliga lösningar kräver också att den som är ansvarig måste invänta svar från de som fått förfrågan och sedan återkoppla till alla efter att uppdraget är bemannat. Ett både tidskrävande och onödigt arbete som kan undvikas med effektiva och automatiserade processer.

Smidiga processer för larm till volontärer – ett måste för att rädda liv

Tyvärr finns det lägen när det är bortom ambulanspersonalens kontroll ifall de hinner fram i tid eller inte. Forskningsprojekt har visat att ambulanser många gånger tar för lång tid på sig att komma fram, anledningarna är ofta intensiv trafik i innerstaden och för långa avstånd på landsbygden. Här kan lösningen vara att dra nytta av frivilliga hjärt- och lungräddningskunniga individer. Utmaningen blir då att hitta ett sätt att nå ut till rätt individer i rätt område, samt att snabbt få en bekräftelse tillbaka för att veta att någon av volontärerna har tagit sig an uppdraget.

Rätt personer, på rätt plats och vid rätt tid

Vid tidskritiska situationer då för lite eller för sen personal kan vara skillnaden på liv och död måste det finnas processer som säkerställer att rätt personer finns på rätt plats vid rätt tid. De enorma krav sjukvården har på sig att alltid vara på plats står många gånger i direkt kontrast till kravet på kostnadseffektivitet. Mobilkommunikation (SMS, röst eller APP) med stöd för smidig inkallelse av förstärkningspersonal och bemanning i vården tillsammans med lösningar för att involvera volontärer som kan hjärt- och lungräddning bidrar till att göra hela vårdkedjan mycket mer effektiv, och därmed också kostnadsbesparande. Men i slutändan, när det kommer till de situationer där människor svävar mellan liv och död är det svårt att prata om effektivisering och kostnadsbesparing. Just då är det bara en sak som spelar roll.Jag vill veta mer