Tre framgångsfaktorer som hjälper dig lyckas med SMS

Vill du satsa på effektiv SMS-kommunikation har du mycket att vinna på de lärdomar som gjorts av andra aktörer. Tre framgångsfaktorer är speciellt framträdande för lyckosamma implementationer av SMS som kommunikationskanal i affärsverksamheten..

1. Framgångsrika implementationer utgår från mottagaren

Framgångsrika SMS-tjänster uppskattas av mottagaren för att de är relevanta. Utvecklingen av nya SMS-tjänster måste därför börja i en insikt om dina kunders behov och deras förväntningar.

Möjligheterna att använda SMS i kunddialogen är många och vilka applikationer och vilken typ av meddelande som är relevant varierar från kundgrupp till kundgrupp. Detta gäller också förväntningarna på hur ofta det är rimligt att få SMS från ett företag och vilka tidpunkter på dygnet som är mest effektiva. Ett kampanjutskick med ett starkt erbjudande som landar hos en stressad förälder i morgonrusningen riskerar att snabbt glömmas bort. En påminnelse som landar i mottagarens mobil klockan 03:00 på morgonen blir inte heller särskild uppskattad, oavsett innehåll och relevans.

Den samlade kundupplevelsen påverkas inte av bara av det som skickas från just företagets kundtjänst eller marknadsavdelning utan skapas av helheten av all kommunikation från företaget. Detta förutsätter ett samlat grepp mellan olika enheter i företaget om mobilkommunikationen till målgruppen.

2. Affärsutveckling och IT går hand i hand

Ett nära samarbete mellan företagets affärsverksamhet och IT-avdelning är en avgörande framgångsfaktor för att få maximal utväxling av SMS som kommunikationskanal. Medan förslag på intern effektivisering många gånger härstammar från IT-avdelningen, drivs majoriteten av idéerna om nya tjänster och en närmare kunddialog av företagens försäljnings-, marknads-, kundsupport- eller after sales avdelningar. För att SMS-tjänsten ska kunna skapa värde i affärsprocesserna krävs en god och nära dialog mellan affärs- eller kundvårdssidan och de som äger IT-systemen och därmed har förmågan att realisera de nya tjänsterna.

Framgångsrika organisationer ser inte affärsutveckling och IT som separata enheter utan som två kompletterande delar i verksamhetsutvecklingen. Ett nära samarbete ger inte bara affärsmässiga beställare en bättre inblick i vad den nya tekniken erbjuder, det är också en förutsättning för att IT ska förstå de affärsmöjligheter som finns bakom de nya krav och förväntningar som ställs på organisationen.

3. Affären är lokal men inte nödvändigtvis tekniken

Företag som verkar internationellt vet att de affärsmässiga förutsättningarna skiljer sig från land till land. Erbjudanden och affärsmodeller behöver därför anpassas mellan de olika marknaderna.

Framgångsrika implementationer drar fördel av de synergier som ett samlat grepp som teknik- och plattformsutveckling erbjuder. Samtidigt ger de utrymme för att skräddarsy tjänsteutvecklingen utifrån olika geografiska marknaders eller kundsegments behov. Detta ställer i sin tur krav på den tekniska plattformen och de samarbeten som behövs för att realisera tjänsterna. Nyckeln ligger i att hitta en lösning som gör det möjligt att integrera på bredden mot flera olika vertikala applikationer likväl som marknadsanpassade stödsystem.

Om du adresserar alla de här tre faktorerna; det vill säga, fokuserar på att sätta mottagaren i centrum, bygger broar mellan affärsverksamheten och IT och dessutom förmår balansera lokala marknadsvariationer med centrala synergier på ett effektivt sätt har du de bästa förutsättningarna att nå framgång i dina SMS-satsningar.

Jag vill veta mer